دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
خبر
دانشجو: محمدامين محمدي استاد راهنما: دكتر رضااسلامي فارساني

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

محمد امين محمدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

بررسي تجربي رفتار كششي كامپوزيت زمينه پليمري خودترميم شونده مبتني بر شبكه ميكروآوندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر محمدحسين

سيادتي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر رضا اسلامي فارساني

 

 

دكتر محمود

مهرداد شكريه

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

سمعي بصري

شنبه 11 ديماه 1395

ساعت 16

 

 

 

 

 

 

 

 

9
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي رفتار كششي كامپوزيت زمينه پليمري خودترميم شونده مبتني بر شبكه ميكروآوندي
دانشجو: محمدامين محمدي     استاد راهنما: دكتر رضااسلامي فارساني
1395/11/26
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.