دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
خبر
دانشجو: مرتضي آذربرمس استاد راهنما: دكتر مهرداد آقايي خفري

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

مرتضي آذربرمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

مدلسازي ريز ساختار حاصل از فورج داغ سوپر آلياژ IN718 و ارزيابي آن با داده هاي تجربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر رضا

اسلامي فارساني

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر مهرداد آقايي خفري

 

 

دكتر كيوان

نارويي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

دكتر حسين

عربي

دانشگاه علم و صنعت

 

 

 

 

دكتر عباس

اكبرزاده چنگيز

دانشگاه صنعتي شريف

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

دكتر خوزه ماريا كابررا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

طبقه پنجم

چهارشنبه 27 بهمن ماه 95

ساعت 16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

24
موضوع رساله: مدلسازي ريز ساختار حاصل از فورج داغ سوپر آلياژ IN718 و ارزيابي آن با داده هاي تجربي
دانشجو: مرتضي آذربرمس     استاد راهنما: دكتر مهرداد آقايي خفري
1395/11/27
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.